زخارف دردشة ابهاوي الكتابية


°ˆ~*¤®‰« ô_°زخرفة ابهاوي°_ô »‰®¤*~ˆ°

.¸¸۝❝زخرفة ابهاوي❝۝¸¸.

ζζ…ΨΏΨஇزخرفة ابهاوي இ₯ ΨΏΨ…ζζ

! ⁄⁄ …שσωزخرفة ابهاوي σωש… ⁄⁄

! ¶ Ξ……زخرفة ابهاوي ღΞ…ـ…Ξ ¶

! § ‰ண‰₪™Җزخرفة ابهاوي Җ™₪‰ண‰ §3

¯−ـ‗ऊ_»ऋँزخرفة ابهاويऋँ«_ऊ‗ـ−¯

! ۩۞Ξ…۝…Ξ۞۩زخرفة ابهاويΞ…۝…Ξ۞۩

! ஜ .¸¸ ﬗmزخرفة ابهاوي mﬗ ¸¸. ஜ

! ₪∫ ∫ ∫ ∫ ∫.»زخرفة ابهاوي«.∫ ∫ ∫ ∫ ₪≝

₪۩ ۞…§۞ ۩₪»زخرفة ابهاوي«₪۩ ۞§…۞ ۩₪

! ܔ҉ೋܔணਿܔΞѽೋܔزخرفة ابهاويܔೋѽΞܔਿணܔೋ҉ܔ

҉ਿ°●φ¸¸.»زخرفة ابهاوي«.¸¸φ●°ੀ҉

₪Ξ_‗ـ▫♫‗=¨‾زخرفة ابهاوي‾¨=‗♫▫ـ‗_Ξ₪

আωש ǁ¦[ઔ҉ਿআܔ.زخرفة ابهاوي.ܔআੀ҉ઔ]¦ǁ שωআ

_…ـ-*™£زخرفة ابهاوي£™*-ـ…_

! წ…℅……ঔღঔ…ੲੜزخرفة ابهاويੲੜ…ঔღঔ……℅…წ

! ணೋ Ѿ҉ਿـ‗φزخرفة ابهاوي φ‗ـੀ҉Ѿ ೋண

‰«¾¼©•₪₪زخرفة ابهاوي₪₪ •©¾¼»‰

! ‰™£ﭏ©…Щ‰™زخرفة ابهاوي™‰Щ…©ﭏ£™‰

!_§=½‰§®½‰±«زخرفة ابهاوي»±‰®§‰=½§

₪ ‰§ΦШφزخرفة ابهاويφШΦ§‰ ₪

! 퇇 ღ.¸¸.زخرفة ابهاوي.¸¸.ღ

! ‰ ¦¦ Ξ™₧‰₪زخرفة ابهاوي₪‰₧™Ξ ¦¦ ‰√√

۩Ξ҈Ξ‗_Ψ‗_زخرفة ابهاوي_‗Ψ_‗Ξ҈Ξ۩

‗۩‗°¨_‗ـ زخرفة ابهاوي ـ‗_¨°‗۩‗

! ҈۩҈ -D√−ـ‗ـ زخرفة ابهاوي‗ـ−√R- ҈۩҈ -

҉ਿ°●φ¸¸.»زخرفة ابهاوي«.¸¸φ●°ੀ҉

◊۩¯−ـ‗زخرفة ابهاوي‗ـ−¯۩◊

҉ਿ°●φ¸¸.»»زخرفة ابهاوي««.¸¸φ●°ੀ҉

₪ ∫∫ ∫∫ ₪≈زخرفة ابهاوي≈₪ ∫∫ ∫∫ ₪

! √‰ღॐணॐೋॐண҉زخرفة ابهاوي ҉ ॐணॐೋॐணღ‰√

! ۝௮ஹண۩₪™¼زخرفة ابهاوي¼™₪۩ணஹ௮۝

! ளஓ▇▃ ۝ஊ»زخرفة ابهاوي«ஊ۝ ▃▂ளஓ

∫Ξ∫ ᆻᆻ|[زخرفة ابهاوي]|ᆻᆻ ∫Ξ∫

ஹ๛ഝॢഖഐๅ๛.-زخرفة ابهاوي-.๛ഝഖॢഐๅஹ

! ண҉ணЩஇணਿـ‗_زخرفة ابهاوي_‗ـੀணஇЩண҉ண

Ш¸¸Ψψ¯−ـ‗_ φ زخرفة ابهاوي φ _‗ـ−¯ψΨ¸¸Ш

∫…Ξ ψ…زخرفة ابهاوي…ψ Ξ… ∫

۞ Җ ۞ Җ ⋘زخرفة ابهاوي⋙ Җ ۞ Җ ۞

√ж Ξ₯₧ҳ̸Ҳ̸ҳزخرفة ابهاويҳ̸Ҳ̸ҳ₧ ₯Ξ

ツ】ઇ需زخرفة ابهاوي需ઇ【ツ

™®…ॐண҈ண−ـ‗_»زخرفة ابهاوي_‗ـ−ண҈ணॐ…®™

! ₪۩҈₪‰§Ξ‗_§∫زخرفة ابهاوي§∫_‗Ξ§‰₪҈۩₪₡ॐআআ

! ॐख़ख़ღزخرفة ابهاويღॐख़ख़

[ 퇇 ணॐ−ـ‗_ღزخرفة ابهاويღ_‗ـ−ॐண 퇇 ]

₪▓Ξ❤Ξ»¯−ـ‗_ღزخرفة ابهاويღ_‗ـ−¯«Ξ❤Ξ二₪

ﬗ▁▂▃▅▆▇★☀二【«زخرفة ابهاوي»】二☀★▇▆▅▃▂▁ﬗ

♂♂l|][Ξ¯▪ـ‗_زخرفة ابهاوي_‗ـ▪¯Ξ][|l♂♂

! ๑⁄¨͡͡͡ ™…‗]¦ǁણಱಐ೩زخرفة ابهاويϠ₡

]ç[™¤¼.¸¸.¨✔¨™★زخرفة ابهاوي★™¨✔¨.¸¸.¼¤™]ç[

شات ابها